10 najčastejších otázok o životnom poistení

O životnom poistení už iste každý z nás niekedy počul. A veľa z nás si povedala, že je to zbytočné vyhadzovanie peňazí. Vieme ale, čo všetko sa za životným poistením skrýva av čom nám môže byť užitočné?


Na desať najčastejších otázok o tomto type poistenia zodpovedá Viktor Kouřil, riaditeľ životného poistenia ING.

Aké druhy životného poistenia existujú a aké sú medzi nimi rozdiely?

Poisťovne ponúkajú celkom 4 rôzne typy životného poistenia - rizikové, kapitálové a investičné životné poistenie a dôchodkové poistenie. Okrem prvého menovaného sú všetky daňovo uznateľná. U základného rizikového životného poistenia sa stanoví výška poistnej sumy, ktorá je vyplatená v prípade poistnej udalosti. Poistenie navyše ponúka zaujímavé pripoistenia napr proti následkom úrazu, invalidite, pobytu v nemocnici atď Kapitálové poistenie okrem krytia rizík naviac obsahuje sporiaci zložku, ktorú možno využiť aj v prípade, kedy sa klientovi nič nestane. V rámci investičného poistenia môže poistený navyše aktívne ovplyvňovať hodnotu výnosu a tzv investičnú stratégiu, teda kam a koľko investuje. Na výber je od konzervatívna stratégia, ktorá zhodnocuje financie predovšetkým pomocou dlhopisov, cez rizikovejšie fondy, ktoré investujú do akcií. Nakoniec tu máme dôchodkové poistenie, ktoré však nepokrýva riziko smrti, garantuje ale výšku vyplatenej sumy.

Aký je rozdiel medzi životným poistením a dôchodkovým pripoistením?

Životné poistenie slúži predovšetkým na zabezpečenie proti riziku smrti, cieľom penzijného pripoistenia je zabezpečiť si finančné prostriedky na dôchodok. Pre klientov najzaujímavejšie rozdiel spočíva v spôsobe, akým stať tieto produkty podporuje: pri životnom poistení si od daňového základu odpočítajú zaplatené poistné v plnej výške, zatiaľ čo u penzijného pripoistenia len sumu presahujúcu 500 Sk mesačne. Pre obidva druhy poistenia je limit pre odpočet 12 000 Sk. Penzijné pripoistenie je navyše zvýhodnené štátnymi príspevkami, ktoré činí 50 až 150 Sk mesačne.

Čo všetko kryje životné poistenie?

Životné poistenie je určené pre krytie rizík, primárne pre prípad úmrtia. V praxi toto funguje tak, že ak poistený zomrie počas trvania poistenia, je určené osobe vyplatené poistné plnenie vo výške dohodnutej poistnej sumy. Životné poistenie môže byť ale navyše dojednané aj pre prípad úrazu, kde sú najbežnejšími udalosťami doba nevyhnutného liečenia, trvalé následky úrazu alebo smrť následkom úrazu. Ďalej je možné sa poistiť pre prípad závažných ochorení, pracovnej neschopnosti či invalidity apod

Podľa čoho si vybrať správne životné poistenie a aké podmienky by malo spĺňať?

V prvej rade je potrebné zvážiť účel poistenia, teda zabezpečenie rodiny, pokrytie nákladov na úver, hypotéku alebo leasing. V zásade si klient môže zvoliť poistenie, pri ktorom len kryje riziká, alebo môže aj investovať. Pri krytia úveru možno poistenie uzatvoriť aj krátkodobo. Vybrať si môžete z troch druhov životného poistenia - rizikového, kapitálového, a investičného.

Ktorý typ životného poistenia je najvhodnejšie zvoliť pre zabezpečenie hypotekárneho úveru?

Životné poistenie je často vyžadovanie ako záruka splatenia pôžičky v prípade úmrtia, u niektorých úverov sa dokonca jedná o nutnosť, niekedy klient v prípade uzavretého životného poistenia získa nižšiu úrokovú sadzbu. Na výber je z troch druhov životného poistenia - investičného, ​​kapitálového a rizikového. Najzaujímavejšie spojenie je pritom s investičným životným poistením, kedy banke môžete po dobu trvania hypotéky platiť iba úroky z úveru. V okamihu splatnosti je potom istina úveru jednorázovo uhradená z investičného životného poistenia.

Kedy je najvhodnejšie zriadiť si životné poistenie?

Pravidlo je veľmi jednoduché: čím skôr, tým lepšie. V mladosti je poistenie lacnejšie a aj cez to, že si v tejto chvíli ešte neuvedomujeme všetky možné riziká, vďaka aktívnemu životu sme im vystavení oveľa viac, než naši starší spoluobčania. Výška poistného sa odvíja práve od rizikovosti klienta, ktorá pre poisťovňu s vekom rastie. Poistenie je navyše dôležité uzatvárať aspoň na dobu do dôchodkového veku. Vyšší vek potom navýši mesačné poistné.

Ako riešiť situáciu neschopnosti platiť príspevky na životné poistenie?

Najprv je nutné začať rokovať s poisťovňou a dohovoriť sa na jednom z riešení: napr odklad platieb, zníženie poistného, ​​prerušenie platenia poistného alebo prevedenie poistenia do stavu bez platenia poistného. Určite ale neodporúčame predčasne zrušiť uzatvorenú poistnú zmluvu, pretože vypovedanie v priebehu jej trvania je značne nevýhodné a poisťovňa môže vyplatiť len tzv odbytné, teda len časť vložených prostriedkov. Pri prerušení alebo zrušení platieb potom už nie je možné uplatňovať daňový odpočet. V týchto prípadoch však nie je nutné spätne zdaniť už uplatnené odpočty.

Kedy a za akých podmienok je možné vypovedať životné poistenie?

Uzavreté životné poistenie je možné samozrejme vypovedať kedykoľvek. Je však potrebné počítať so sankciami, najmä v prvých rokoch trvania poistenia je jeho zrušenie vždy finančne nevýhodné. V prípade predčasného ukončenia poistenia a výplaty odkupnej, teda časti peňazí, ktoré boli na poistenie už zaplatené, bude spätne uplatnená daň na sumu, o ktorú ste si znížili daňový základ. V prvých niekoľkých rokoch trvania poistnej zmluvu však dostanete späť len veľmi nízku sumu, pretože väčšina prostriedkov ide v prvých rokoch poistenia na pokrytie nákladov poisťovne. U kapitálového alebo investičného poistenia sa odbytné (časť vynaložených prostriedkov) líši v závislosti na dĺžke poistenia a výšku poistnej sumy. U rizikového poistenia si nespoříte, preto vám poisťovňa nemá čo vyplatiť.

Akým spôsobom sa stanovuje podiel klienta na zisku spoločnosti?

Výška podielu zisku klientov závisí na priemernej výške poistno-technické rezervy klientovho poistenie a na dosiahnutých výnosoch z investovaných rezerv. Z tohto podielu sa potom získava suma, za ktorú sa pre každého klienta dokúpi hlavné poistenie rovnakého typu, aké má dojednané. Toto "dodatočné poistenie" sa nakupuje za aktuálnych podmienok (tj predovšetkým aktuálny vek poisteného a aktuálny čas do konca poistenia). Týmto spôsobom dôjde k nárastu dohodnutej poistnej sumy na hlavnom poistení, o čom sú klienti informovaní prostredníctvom výročného listu. Suma, ktorá je vyplatená na konci poistnej doby, môže byť preto vyšší ako dohodnutá poistná suma.

Môže na životné poistenie prispievať zamestnávateľ?

Zamestnávateľ môže svojim zamestnancom prispievať na životné poistenie, jedná sa dokonca o veľmi populárne zamestnaneckú výhodu. Pre zamestnancov má veľký motivačný význam, pretože získa nadštandardné benefit, na ktorý zamestnávatelia podľa výskumu ING prispievajú 100-1 300 Sk mesačne. Navyše, ak sa rozhodnete zaobstarať si životné poistenie, máte možnosť odpočítať si čiastku uloženú na tento účet z daní, a to až do výšky 12 000 Sk ročne.

10 najčastejších otázok o životnom poistení


Zdieľajte tento článok prostredníctvom sociálnych sietí:

Diskusia a skúsenosti

Pridaj komentár

Pridaj komentár

Povinné položky